Ochrana súkromia

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov), ďalej len "Nariadenie EÚ".
 Spoločnosť ROBINCO Slovakia s.r.o., IČO: 31611630, so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2088/L (ďalej len ROBINCO Slovakia s.r.o.) prehlasuje, že akékoľvek osobné údaje, ktoré spracováva pre nižšie uvedené účely, sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

V akom rozsahu a za akým účelom spracovávame osobné údaje? Aké osobné údaje spracovávame?

 Vaše osobné údaje sú spracovávané v takom rozsahu, v akom ste nám ich Vy ako Subjekt údajov/ Správca/ Spracovateľ poskytli, pričom tieto osobné údaje môžu byť spracované pre nasledujúce účely:
 • Personálne účely
  • spracovanie osobných údajov zamestnancov (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu, číslo bankového účtu, zdravotná poisťovňa, telefónne číslo, emailová adresa, údaje o manželke a deťoch - ich meno, priezvisko a rodné číslo)
  • spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa).
 • Obchodné / servisné účely
  • vybavovanie ponúk a dopytov (meno, priezvisko, funkcia, názov spoločnosti, telefónne číslo, emailová adresa)
  • nákup a predaj tovaru (meno, priezvisko, funkcia, názov spoločnosti, telefónne číslo, emailová adresa)
 Osobné údaje nie sú bez predchádzajúceho výslovného súhlasu subjektu údajov poskytované žiadnej tretej strane s výnimkou štátnych a iných orgánov v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Ako osobné údaje chránime?

 Spracovanie osobných údajov je uskutočňované v sídle spoločnosti ROBINCO Slovakia s.r.o. jednotlivými poverenými osobami podľa definovaných oprávnení. Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje pomocou prostriedkov výpočtovej techniky (hlavne kancelárske a účtovné programy), prípadne manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe s dodržaním všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom spoločnosť ROBINCO Slovakia s.r.o. prijala technické a organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov, predovšetkým opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávnenému prenosu, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k zneužitiu osobných údajov. Všetci oprávnení pracovníci, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektu údajov na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa osobných údajov.

Ako dlho spracovávame osobné údaje?

 Osobné údaje zamestnancov uchovávame počas doby stanovenej právnymi predpismi. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie spracovávame počas doby výberového konania, prípadne počas doby trvania udeleného súhlasu.
 Osobné údaje dodávateľov a klientov spracovávame k zaisteniu práv a povinností vyplývajúcich z obchodného vzťahu alebo zmluvy, a to vždy minimálne po dobu trvania vzájomnej obchodnej spolupráce.

Aké sú práva Subjektu údajov?

 • Právo na informácie - počas doby spracovania Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o tomto spracovaní,
 • Právo na opravu - pokiaľ zistíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú aktuálne, máte pravo požiadať o ich opravu,
 • Právo podať námietku - pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame v rozpore s platnou legislatívou, môžete proti tomuto spracovaniu podať námietku, prípadne sa obrátiť na príslušný dozorný orgán,
 • Právo na výmaz a odvolanie súhlasu - svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať a Vaše osobné údaje budú vymazané. Právo na výmaz sa netýka osobných údajov, ktoré potrebujeme k splneniu zákonných povinností či k ochrane svojich oprávnených záujmov,
 • Právo na obmedzenie spracovania - pokiaľ sa domnievate, že informácie, ktoré o Vás máme, sú nepresné a ich spracovanie neprebieha v súlade s platnou legislatívou, môžete požiadať o obmedzenie ich spracovania,
 • Právo na prenositeľnosť údajov - pokiaľ ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a spracovanie prebieha automatizovane, máte právo požiadať nás o poskytnutie osobných údajov v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 V prípade akýchkoľvek otázok, čí uplatnenia niektorých z Vašich práv, nás môžete kontaktovať na e-maile: zilina@robinco.sk alebo v sídle spoločnosti ROBINCO Slovakia s.r.o.
 Webové sídla spoločnosti ROBINCO Slovakia s.r.o. môžu obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť tieto zásady ochrany osobných údajov.

Prehlásenie o použití cookies

 Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie súbory, všeobecne nazývané cookies.

Čo sú cookies?

 Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky stránky pamätajú vaše úkony a nastavenie, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nemožno použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Aké cookies používame?

 Používame cookies napríklad pre prihlasovanie používateľov a ďalšie pre zachovanie vašich preferencií pri prezeraní týchto webových stránok.
Ďalej používame cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a nemáme prístup na čítanie alebo zápis týchto údajov.
Služba Google Analytics je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google") a používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu používania tejto stránky jej používateľmi. Informácie vygenerované súbormi cookies o používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických.
Podrobné informácie o Google Analytics nájdete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Súhlas s ukladaním cookies

 Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, ak nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách: